Оглас за вработување: Градежни инженери (на градилиште и канцеларија)

(преземи го огласот во Word)

Shpallje për punësim : Inzhinjerë ndërtimi (për kantier & zyrë)

 

Kompania ndërtimore 4A-M  me degën e saj në Shkup shpall konkurs për punësimin e dy Inzhinjerëve ndërtimi  në afat të pacaktuar.

 

Detyrat e punës për inzhinjerin e ndërtimit (në kantier):

-Të ndjekë zbatimin e punimeve ndërtimore;

-Të përgadis porosi të materialeve sipas nevojave të punës, dhe të kontrollojë sasitë e tyre në kantier;

-Të koordinojë punën me fazat e tjera (elektrike, mekanike,hidraulike)

 

Detyrat e punës për inzhinjerin e ndërtimit (në zyrë):

-Të mbajë korrespondencat (RFI, RFA) të projektit me mbikqyrësit dhe supervizorët;

-Të përpunojë vizatimet për zbatim, dhe të hartojë librat ndërtimore;

 

Çfarë ju ofron kompania jonë:

- Pagë të rregullt mujore;

- Orar i plotë i punës-40 orë;

- Siguron  kushte të mira të punës me të gjitha mjetet e nevojshme materijale dhe teknike;

 

Çfarë kërkojmë nga ju:

- Të keni shkollim universitar-fakultetin e inzhinjeris;

- Të dini gjuhën angleze ;

- Ekperiencë pune (në ndërtesa civile) , minimum 5 vjet;

- Posedimi i liçencës së kategoris A ose B do të llogaritet si përparsi;

- Do të llogaritet përparsi edhe eksperienca me kontrata PRAG ose FIDIC.

 

Nëse jeni të interesuar dhe mendoni se i përmbushni kualifikimet që ne po i kërkojmë, dërgoni CV-në tuaj  në gjuhën angleze për këto pozicione të punës në e-mail adresën gjylbegajarsida@gmail.com , dhe do të kontaktoheni nga ana jonë.

Ju mirëpresim!

 

Оглас за вработување: Градежни инженери (на градилиште и канцеларија)

 

Градежната компаниа 4А-М со своја подружница во Скопје објавува оглас за вработување на две Градежни инженери за неопределено време.

 

Работните задачи за Градежниот инженер (на градилиште):

-Да го следи спроведувањето на градежните работи;

-Да подготвува набавка на материјали, според работните потреби, и да го следи нивното количество на градилиште;

-Да ја кординира работата со останатите фази (електрична,механичкаа, хидраулична).

 

Работните задачи за Градежниот инженер (во канцеларија):

-Да ги одржува коресподенциите (RFI, RFA) на проектот со надгледувачите и супервизорите;

-Да ги обработи цртежите за спроведување и да составува градежни книги.

 

Што нуди нашата компанија:

-Редовна месечна плата;

-Полно работно време-40 часа;

-Обезбедени добри работни услови со потребната материјална и техничка опрема.

 

Што бараме од вас:

-Да имате високо образование-факултет за градежно инжиниерство;

-Да знаете англиски јазик;

-Работно искуство (за станбени згради), најмалку 5 години;

-Поседување на лиценца од А и Б категорија ќе се смета за предност;

-Ќе се смета за предност и работното искуство со договори PRAG или FIDIC

 

Доколку сте заинтересирани и сметате дека ги исполнувате квалификациите што ние ги бараме, пратете ваше CV-на англиски јазик за овие работни позиции на e-mail адресата gjylbegajarsida@gmail.com  , и ќе бидете контактирани од наша страна.

 

Ве очекуваме!