Алокејт Софтвер

  • ЕМБС: 7006276
  • Индустрија: Компјутери и електроника
  • Адреса: ул. Васил Горгов бр. 20A
  • Град: Скопје
  • Веб: www.allocatesoftware.com/
  • Основана во 1991
Allocate Software is a leading international provider of workforce solutions to the healthcare, defense, and maritime sectors. With over 800 customers and one million staff rostered daily, Allocate serves the largest public and private institutions around the world by supporting the operational and administrative needs of professionals across all healthcare settings. Allocate’s best-in-class solutions enable the delivery of safe and effective care at optimal cost by helping healthcare organizations have the right people in the right place at the right time.

Алокејт софтвер е водечки меѓународен снабдувач на решенија за работна сила во здравствените сектори, одбраната и поморските сектори. Со над 800 клиенти и еден милион вработени распоредени дневно, Алокејт им служи на најголемите јавни и приватни институции ширум светот преку поддршка на оперативните и административните потреби на професионалците низ сите здравствени установи. Најдобрите решенија на Алокејт овозможуваат испорака н