Наскоро на KARIERA.mk најупотребуваните темплејти како Известување за боледување, Договор за вработување, Барање на породилно отсутсво итн...

Темплејт за „Барање за надоместок на плата поради бременост и раѓање“

Темплејт за „Известување за несреќа на работа“

Темплејт за „Известување за ноќна работа“

Темплејт за „Барање за породилно отсуство“

Темплејт за „Барање од работник за користење годишен одмор“

Темплејт за „Договор за вработување за вршење сезонска работа“

Темплејт за „Договор за вработување со полно работно време“

Темплејт за „Договор за вработување со скратено работно време“

Темплејт за „Договор за вработување“

Темплејт „Известување за боледување“

Темплејт „Изјава за мобинг“

Темплејт за „Изјава за продолжување на договорот за вработување“

Темплејт за „Месечен список за евиденција на реализирани работни часови“

Темплејт за „Наредба за работа подолга од полното работно време“

Темплејт „Одлука за испратнина за одење во пензија“

Темплејт за „Писмена согласност за извршување на итни и неодложни работи“

Темплејт за „Наредба за работа подолга од полното работно време“

Темплејт за „Одлука за доделување на стипендија“

Темплејт за „Одлука за испратнина за одење во пензија“

Темплејт за „Одлука за изрекување отказ без отказен рок“

Темплејт за „Одлука за надомест на штета“

Темплјет за „Писмена согласност за извршување на итни и неодложни работи“

Темплејт за „Одлука за одобрување на платен-одмор“

Темплејт за „Одлука за неплатено отсуство“

Темплејт за „Одлука за новогодишен-надомест“

Темплејт за „Одлука за одобрување на платен одмор“

Темплејт „Решение за користење годишен одмор“

Темплејт за „Решение за престанок на работен однос по барање на работник“

Темплејт за „Спогодба за раскин на договорот за вработување“

Темплејт за „Спогодба за утврдување на износот на регрес за годишен одмор“

Темплејт „Одлука за исплата на регрес за годишен-одмор“

Темплејт за „Договор за практикантство“

барај огласи за вработување » барај останати огласи »