Внатрешен ревизор

Потребни услови: 

 • ВСС 7/1 степен, Факултет и посебно Овластување за ревизор;
 • Најмалку 5 години работно искуство;
 • Најмалку 3 години работно искуство во областа на осигурувањето;
 • Познавање и работа на компјутери; 
 • Пожелно е познавање на англискиот јазик.

Опис на работите и задачите:

 • Врши целосна ревизија на работењето на Друштвото со цел да се утврди дали Друштвото: ги врши работите на осигурување во согласност со Законот за супервизија на осигурување, како и во согласност со Внатрешните акти со кои се регулира работењето на Друштвото;
 • Изготвува годишна програма за работа;
 • Ги извршува и задачите определени со Годишниот план за ревизија кој го донесува органот на надзор на Друштвото;
 • Најмалку два пати годишно, изготвува извештаи за спроведената внатрешна ревизија, односно за своето работење изготвува квартални извештаи по изминување на секој квартал од годината;
 • Изготвува годишен извештај за внатрешната ревизија;
 • Доколку при спроведување на внатрешната ревизија се утврди дека Друштвото ги повредило правилата за управување со ризик и како резултат на тоа му претстои неликвидност или несолвентност, или е доведена во опасност сигурноста на работењето на Друштвото, веднаш за тоа ги известува органот на надзор и управување на Друштвото и;
 • Врши други работи согласно Законот за супервизија на осигурување.
КЛИКНИ